93 322 30 30 info@investa.es

 

Amb la publicació del  Reial decret llei de mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació publicat en data de 29 de desembre de 2018, s’ha produït una sèrie de modificacións que afecten directament al Règim especial de Treballadors Autònoms.

 

En aquest sentit, a partir del 1 de gener de 2019 existeix la obligatorietat de cobertura per totes les contingències: comuns i professionals, cessament d’activitat (en la que es duplica el seu periòde de durada), i de formació i prevenció.

Respecte la cotització es produeix un imcrement substàncial d’un 1.25% a la base mínima passant a ser de 944.40 euros. A més, cal tenir en compte que el tipus de cotització anirà aumentant progressivament del 30% el 2019 al 31% l’any 2022.

No obstant, és important indicar que existeix la intenció de substituir aquest sistema per un que es basarà en la cotització en funció del ingresos reals del treballador autònom.

 

D’altra banda es produeixen modificacions en el que es coneix amb la “tarifa plana”. Si s’opta per la base mínima, es redueix la quota en un 80% els primers 12 mesos i del 13 al 24 mes, s’apliquen les reduccions corresponents.

 

Finalment, com a conseqüència de que el SMI 2019 es superior a la base mínima del RETA, s’han aumentat les sancions per infracció laboral per a prevenir la figura del fals autònom amb multes entre 3126 i 10.000 euros.